Kosten en vergoedingen
De kosten van een sessie of oudergesprek zijn in de meeste gevallen voor rekening van de cliënt. 
Tarieven kunnen jaarlijks, per 1 januari of bij relevante wetswijzigingen, aangepast worden.

Kan de afspraak niet doorgaan, zeg dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af.
Afspraken die op tijd zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Klachtenregeling
Ik voldoe aan de eisen zoals opgesteld bij de beroepsorganisatie Adiona.
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan bied ik u aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Beroepscode
Ik handel volgens de richtlijnen van de beroepscode van de beroepsorganisatie Adiona.
De beroepscode kunt u hier vinden.   https://www.adiona.nl/over-adiona/gedragscode/

Privacy regelement
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Persoonsgegevens
Gedurende het behandeltraject leg ik observaties en verslagen vast in het cliëntdossier. Deze gegevens vormen de basis voor evaluaties met ouders/verzorgers.
Van behandelsessies kan beeldmateriaal gemaakt worden. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor verslaglegging en/of professionalisering van de begeleider. Na verwerking worden deze verwijderd.
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren indien declaratie mogelijk is.
• Uw naam, adres en woonplaats
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling
• De kosten van het consult.

Toegang tot gegevens
Ik heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Delen met anderen
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
• Indien het nodig is om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar of voor een voortgang gesprek op school, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden
Voor deze gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling) zoals vastgelegd in de wet WGBO.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens. Tevens heeft u het recht om eerder gedane toestemming te kunnen beperken en weer in te trekken.
Ook kunt u een beroep doen op overige, van toepassing zijnde, rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht klachten in behandeling te nemen.
De verwerkingsverantwoordelijke voor mijn praktijk voor kinder en jeugd begeleiding is bereikbaar via de gegevens die op de pagina ‘Contact’ zijn vastgelegd.

Beveiliging data
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ik maak op deze website geen gebruik van technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

Klachtenregeling
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met   kind-en-jeugdbegeleiding@ziggo.nl

Web Design Program